Kategorie

Producenci

Nowe produkty

Najczęściej kupowane

eRaty Santander Consumer Bank

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy ATA Świat Modeli i Zabawek działający pod adresem www.zabawki-modele.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży zabawek oraz artykułów modelarskich.

   Właścicielem sklepu jest ATA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zwycięzców 6a/4.
   Nr REGON 012597879, NIP 521-012-09-48, KRS 27211.
   Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Sklep internetowy ATA Świat Modeli i Zabawek prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklepy stacjonarne.

   Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:
   ATA Spółka z o.o.
   ul. Zwycięzców 6a/4
   03-941 Warszawa

   Konto bankowe Sprzedawcy:
   Citi Bank Handlowy S.A.
   Nr konta bankowego:
   dla wpłat w PLN: 89 1030 0019 0109 8503 0013 3307
   dla wpłat w EUR: 39 1030 0019 0109 7806 0105 5613
   dla wpłat w USD: 17 1030 0019 0108 4006 0112 4851
  3. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej biuro@zabawki-modele.pl lub na numery telefonu 22 616 17 17, 691 381 149. Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 22:00, w soboty od 10:00 do 20:00.
  4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
   Sprzedawca - ATA Sp. z o.o.
   Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.zabawki-modele.pl
   Klient (Zamawiający, Konsument) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w Sklepie
   Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie
   Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru
   Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego
   Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
   Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
   Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
   Regulamin - niniejszy regulamin

 2. OFERTA
  1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.  
  2. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Zamówione Produkty są wysyłane w ciągu 2 dni od chwili zakupu (lub zaksięgowania wpłaty w zamówieniach z przedpłatą) z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy. 
  3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były najbardziej jak to możliwe zgodne z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu, i umożliwienia wycofania Zamówienia.  Wszelkie koszty z tytułu odstąpienia ponosi Sprzedawca.

 3. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:
   a) poprzez stronę internetową Sklepu
   b) wysyłając e-mail na adres biuro@zabawki-modele.pl
   c) telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu.
  2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów następuje po wypełnieniu przez Zamawiającego w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
  3. Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie:
   - kodu, nazwy i ilości produktów
   - imienia i nazwiska odbiorcy
   - dokładnego adresu odbiorcy
   - numeru telefonu kontaktowego
   - adresu e-mail zamawiającego.
  4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
   a) komputer lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem
   b) łącze internetowe
   c) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
   d) włączona obsługa języka JavaScript
   e) włączona obsługa plików Cookies
   f) aktywne konto e-mail.
  5. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
  6. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
   - zalogowanie lub rejestracja
   - wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
   - wybór formy dostawy i płatności
   - zatwierdzenie zamówienia przez przycisk "Potwierdź zamówienie".

   W trakcie składania zamówienia od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych.
  7. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
   - płatność przy odbiorze
   - przelew bankowy.
  8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:
   - przedmiot zamówienia
   - jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów
   - całkowity koszt dostawy
   - wybraną formę płatności
   - wybrany sposób dostawy
   - dane kontaktowe zamawiającego
   - dane adresowe odbiorcy Towaru.
  9. Po kliknięciu na przycisk "Potwierdź zamówienie" Klient otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia.
  10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.
  11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.
  12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia. W zamówieniach telefonicznych natomiast, przez moment zawarcia umowy sprzedaży rozumieć należy czas rozmowy, w której pracownik obsługi Sklepu przyjął i potwierdził zamówienie.
  13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania zamówienia oraz dowodu zakupu (faktury VAT), z zastrzeżeniem rozdziału III ust. 14 niniejszego regulaminu.
  14. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.
  15. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu, przy założeniu, że zmiana ta nie narusza praw nabytych Klientów.
  16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.
  17. W przypadku sprzedaży ratalnej w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.
 4. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW
  1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
  2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  3. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta można składać pisemnie na adres Sklepu Internetowego lub adres Usługodawcy.
 5. Odpowiedzialność.
  1. Odstąpienie od umowy
   1. Na mocy art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru Towaru.
   2. Oświadczenie odstąpienia od umowy można złożyć wysyłając odpowiedni dokument (do pobrania) na adres biuro@zabawki-modele.pl lub dołączając je do przesyłki ze zwracanym Towarem kierowanej na adres do zwrotu Towaru (podany w Postanowieniach Ogólnych Regulaminu).
   3. Sklep zwróci Konsumentowi cenę sprzedaży Towaru (wraz z kosztami dostawy Towaru do Klienta) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Zamawiający powinien zwrócić Towar w stanie niezmienionym w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu (towar nie może posiadać jakichkolwiek znamion używalności), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, wraz z dowodem zakupu (paragonu lub faktury VAT). W przypadku zwrotu uszkodzonego towaru odbędzie się weryfikacja mająca na celu ustalenie faktycznych strat poniesionych przez Sprzedawcę wraz z kosztami  postępowania odszkodawczego, którymi zostanie obciążony Konsument.
    Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta. W przypadku gdy Konsument wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
  2. Reklamacja w czasie objętym gwarancją
   1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. 
   2. Reklamacja będzie rozpatrzona po przedstawieniu przez Klienta jakiegokolwiek dowodu świadczącego, że reklamowany towar został zakupiony w Sklepie np. kopii paragonu lub faktury VAT. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na formularzu (do pobrania). Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z informacją o wadzie(ach), Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi ok. 1 do 2 miesięcy.
   3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne ukryte Towaru zmniejszające jego wartość lub użyteczność. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady fizyczne ukryte, które powstały po wydaniu Towaru Zamawiającemu.
   4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inny, dostępny w sklepie o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu.
   5. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia nieodpłatnej naprawy, jeżeli gwarantuje ona pełne przywrócenie zareklamowanemu Towarowi należytych właściwości użytkowych.
   6. Koszt przesyłki reklamowanego Towaru pokrywa Zamawiający. W przypadku gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca zwróci uzasadnione koszty przesyłki zareklamowanego Towaru poniesione przez Zamawiającego.
  3. Niezgodność towaru z warunkami umowy
   1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. W myśl ustawy sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni kalendarzowych.
   2. Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z przedstawicielami Sprzedawcy i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu formy/trybu wysyłki - odesłanie na adres do zwrotów (podany w Postanowieniach Ogólnych Regulaminu) Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem niezgodności.
   3. Ponowna wysyłka następuje w czasie nie dłuższym niż ogólny czas realizacji Zamówienia.
  4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie
   1. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, zatem należy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.
   2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce rekomendujemy, aby Klient wraz z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela) Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.
  5. Wymiana towaru
   1. W przypadku, gdy wybrany przez Kupującego Towar okaże się niezgodny z oczekiwaniami Klienta i upłynie termin do odstąpienia określony w pkt 1.1., istnieje możliwość wymiany Towaru na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Kupujący. Po otrzymaniu zwrotu i wpłaty ponowna wysyłka towaru następuje w czasie nie dłuższym niż ogólny czas realizacji. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z przedstawicielem Sprzedawcy i rezerwację pożądanego Towaru.
  6. Uwagi końcowe 
   1. Przed odsyłką Towaru Kupujący jest obowiązany do zapakowania Towaru w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.
   2. Przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą odbierane.
   3. W przypadku odstąpienia, zwrotu lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES
   1. Dokonując rejestracji w Sklepie Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
   2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe zawarte w niniejszej umowie Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu. Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 - 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.
    Podmiot zbierający dane:
    ATA Spółka z o.o.
    ul. Zwycięzców 6a/4
    03-941 Warszawa
   3. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika) przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu. W ramach funkcjonowania Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne będące plikami tymczasowymi przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej.
   4. Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (Google). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
    Niniejszym użytkownik zostaje poinformowany, że korzystanie z witryny internetowej Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez podmioty wymienione w dziale VI Regulaminu danych w sposób i w celach określonych w tym dziale.

    Odnośnie plików cookies użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies dostęp do niektórych funkcjonalności witryny Sklepu może być utrudniony lub niemożliwy.
   5. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.
   6. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z art. 32 - 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub poprzez kontakt z obsługą Sklepu.
   7. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.
   8. Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach (newsletter), tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi "newsletter" można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila z informacją o rezygnacji.
   9. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: biuro@zabawki-modele.pl
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
   2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176).
   3. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.
   4. Korzystanie z serwisu www.zabawki-modele.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.
   5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego na każdej stronie Sklepu i sporządzić jego wydruk.
   6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie Internetowym pod adresem www.zabawki-modele.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.